Przypomnij hasło:

Ładowanie

Krok 1. Wypełnij formularz:

 • Dane logowania

  (Potrzebujemy ich aby stworzyć Twój profil)

  * - tylko pola oznaczone gwiazdką są wymagane

 • Dane użytkownika

  (Te dane nie są wymagane)

 • Dodatkowe informacje

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych (przede wszystkim w celu realizacji usług wynikających z zadań nałożonych przez Urząd przez przepisy, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

  Akceptuję politykę prywatności

  Ładowanie

kliknij przycisk "ZAREJESTRUJ SIĘ" aby utworzyć nowe konto na ePLANO.pl

Zaprojektuj wnętrze swoich marzeń


Dzięki przejrzystej aplikacji do projektowania oraz bazie oferującej meble i elementy wyposażenia czołowych producentów, zostaniesz prawdziwym kreatorem wnętrz.

 • Stwórz swój projekt już teraz,
  przekonaj się jakie to proste.

 • Wymień się doświadczeniami
  z innymi użytkownikami

 • Przeglądaj projekty
  użytkowników według kategorii

Regulamin portalu Eplano.eu

I. Wstęp § 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego www.eplano.eu. § 2. Portal internetowy, działający pod nazwą eplano.eu, prowadzony jest przez firmę INTELMEDIA.EU spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 103/105, zwaną dalej "Sprzedającym", nr KRS: 0000351956, NIP: 725-202-12-41, REGON: 100855773. II. Definicje § 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z programu projektującego oraz uczestnictwa w życiu forum znajdującego się na witrynie www.eplano.eu prawa i obowiązki właściciela portalu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Eplano z tytułu świadczenia usług. 2) Eplano - należy przez to rozumieć markę funkcjonującą w ramach firmy INTELMEDIA.EU spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (Łódź 90-441), Al. Kościuszki 103/105, nr KRS: 0000351956, NIP: 725-202-12-41, REGON: 100855773. 3) www.eplano.eu - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.eplano.eu; którego jedynym właścicielem jest INTELMEDIA.EU. Sp. z o.o. 4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Eplano w ramach serwisu Eplano. 5) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w www.eplano.eu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie. 6) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych www.eplano.eu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta. 7) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Eplano, odpowiedzialne za prowadzenie www.eplano.eu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników. § 4. Www.eplano.eu jest serwisem społecznościowym oraz portalem umożliwiającym swoim Użytkownikom projektowanie online wnętrz mieszkań, biur oraz nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji pomiędzy członkami portalu. III. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną § 5. 1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta. § 6. 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Eplano w ramach www.eplano.eu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że inne zapisy stanowią inaczej. 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 4. Eplano rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów. 5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne skasowanie Konta. § 7. Eplano zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla www.eplano.eu. § 8. Aby korzystać z usług świadczonych przez Eplano w ramach www.eplano.eu, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. § 9. www.eplano.eu jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. IV. Rejestracja i konto § 10. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.eplano.eu. § 11. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła. Możliwe jest podanie dodatkowych informacji takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj, miasto, ulica i numer domu, kod pocztowy. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. § 12. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. § 13. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w www.eplano.eu. Eplano przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). § 14. Zrealizowanie procedury rejestracji w www.eplano.eu, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, 2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu 3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym, 4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o przerwach technicznych w działaniu www.eplano.eu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach. § 15. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta. § 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych użytkowników. V. Sposób realizacji zamówienia § 17. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.eplano.eu. § 18. Zamówienie usługi na portalu www.eplano.eu ma charakter przedpłaty. Użytkownik otrzymuje od Eplano usługę po wpłynięciu należności za usługę na konto bankowe właściciela Eplano. § 19. Eplano zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi usługę niezwłocznie po dokonaniu przelewu przez zamawiającego. VI. Dane osobowe i polityka prywatności § 20. Eplano przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym www.eplano.eu, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Eplano w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa. § 21. Eplano przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności www.eplano.eu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. VII. Korzystanie z usług Eplano świadczonych w ramach www.eplano.eu § 22. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.eplano.eu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. § 23. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.eplano.eu oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników. § 24. Zamieszczanie w Eplano treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów. § 25. Eplano zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek www.eplano.eu. VIII. Odpowiedzialność § 26. Eplano nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.eplano.eu przez Użytkownika. § 27. Eplano wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.eplano.eu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.eplano.eu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. § 28. Eplano nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.eplano.eu. IX. Reklamacje § 29. Zakłócenia w funkcjonowaniu www.eplano.eu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach www.eplano.eu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce Kontakt. § 30. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Eplano w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Eplano zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. § 31. Eplano zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu www.eplano.eu. X. Przepisy przejściowe i końcowe § 32. Eplano zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. § 33. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 8 maja 2014 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI EPLANO

I. Dane osobowe § 1 1. Użytkownik aby móc dokonać zamówienia usługi musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych. 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego z Eplano oraz inne dane osobowe zebrane przez Eplano przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.). § 2 1. Administratorem danych osobowych jest INTELMEDIA.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 103/105, zwana dalej "Sprzedającym", nr KRS: 0000351956, NIP: 725-202-12-41, REGON: 100855773. 2. Eplano może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników portalu innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. § 3 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia. § 4 1. Eplano przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez Użytkownika z Eplano. 2. Eplano przetwarza również za zgodą Użytkownika jego dane osobowe w szczególności w celach: statystycznych, marketingowych prowadzonych przez Eplano lub za jego pomocą na rzecz osób trzecich, wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail. § 5 1. Portal na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody ma prawo do wysyłania do klienta na podany przez niego adres e-mail wiadomości związanych z funkcjonowaniem Eplano i informacji handlowych o nowych usługach, akcjach promocyjnych oraz życzeń np. świątecznych. 2. Informacje handlowe będą wysyłane do Użytkowników Eplano jedynie na podstawie jego zgody, wyrażonej przy rejestracji w serwisie. § 6 Dane osobowe zebrane przez Eplano mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym. II. Pliki cookies § 7 1. Eplano nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Eplano w celu usprawnienia korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości serwisu Eplano do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Eplano i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Eplano korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; - utrzymania sesji Użytkownika Eplano (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. Eplano informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronie internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/ III. Dane zawarte w logach systemowych § 8 Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Eplano jedynie w celach technicznych oraz statystycznych. IV. Inne § 9 Eplano nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych stosowanych przez portale, do których linki znajdują się na stronie www.eplano.eu. Użytkownicy po przejściu za pomocą linku zamieszczonego na stronach Eplano na stronę innego podmiotu powinni zapoznać się ze stosowaną tam polityką prywatności. § 10 Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z: wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa. § 11 W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Eplano polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@eplano.eu.

o eplano

ePlano dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań internetowych umożliwia łatwe i szybkie projektowanie wymarzonego wnętrza. Największy atut ePlano to możliwość tworzenia indywidualnych aranżacji na podstawie rzeczywistych parametrów domu lub mieszkania użytkownika. Ta funkcjonalność wyróżnia ePlano spośród innych tego typu narzędzi. Przy pomocy ePlano każdy zaprojektuje wnętrze marzeń odpowiadające jego oczekiwaniom estetycznym i funkcjonalnym oraz możliwościom finansowym. ePlano to najlepszy sposób na zaprojektowanie swojego wymarzonego „M”.

Zapraszamy do odkrycia innowacyjnych możliwości aranżacji wnętrz z ePlano!

dla partnerów

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu i rozwijaniu serwisu. Jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem: mebli, materiałów budowlanych i wykończeniowych, architektem projektującym wnętrza, ePlano to idealne miejsce prezentacji produktów i usług.

Warto być na ePlano. To skuteczny sposób na promocję wśród potencjalnych klientów.

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania.
Paweł Kozłowski

Product Manager
tel. 48 533 990 255
p.kozlowski@eplano.eu

Przeglądaj projekty innych użytkowników według kategorii